Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Gedrag gedragen21208/1331/1920/21963/96
Studiegids

Gedrag gedragen

21208/1331/1920/21963/96
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Hagenaars Mieke
Andere docenten: Florus Sofie, Van de Velde Elke
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Gedrag gedragenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen12,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie62,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding

Leerdoelen

 • Je verbreedt je visie en beeldvorming rond gedrags- en emotionele moeilijkheden .
 • Je begrijpt aanleiding en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag vanuit het oorzakelijk denken.
 • Je onthoudt de werking van het brein om gedrag te koppelen aan noden van leerlingen.
 • Je analyseert casussen en eigen praktijkvoorbeelden om uiterlijk gedrag en innerlijke processen betekenis te geven.
 • Je evalueert je eigen interactiestijl waarmee het gedragspatroon aan banden wordt gelegd of doorbroken wordt.
 • Je reflecteert over preventieve en remediërende maatregelen die je kan toepassen op school/klas/individueel niveau.
 • Je begrijpt de bejegening als kwalitatieve interactiestijl waardoor gedrag gedragen wordt door alle betrokkenen.
 • Je oefent je in vaardigheden om het evenwicht tussen begrenzing en verbinding te behouden.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

NIET voor wie eerder al "Kinderen en jongeren met gedragsproblemen in het gewoon en buitengewoon onderwijs" volgde (zelfde inhouden)

 • Bespreking eigen beeldvorming en visie rond gedragsproblemen en verruiming daarvan vanuit het ijsbergdenken
 • Werking van het brein en window of tolerance
 • We bespreken het onderscheid frustratie – en instrumentele agressie vanuit verschillende invalshoeken
 • Kaders rond sociaal emotionele ontwikkeling
 • We gaan aan de slag met casussen en eigen praktijkvoorbeelden
 • We bieden een observatie instrument als spiegel voor het eigen handelen
 • Uitspraken over gedrag en aanpak vanuit bepaalde mens – en wereldbeelden (oa. vanuit ABC zelfdeterminatietheorie en recente bronnen rond belonen en straffen waarmee we het gedrag aan banden leggen)
 • Bespreking van waarden – en normenopvoeding waarin basisveiligheid een belangrijk element
 • We zoeken naar concrete tips vanuit het BOM model (beter omgaan met elkaar)

Voorbereiding

 • Welke visie op gedrag leeft er nu in de school? Welke aanpak rond gedragsproblemen: effect op korte en op langere termijn? In consultatie met eigen collega’s.

Werkvorm

 • Kennis verwerven
 • Inhoudelijke input en transfer naar eigen context in de school
 • Inhoudelijke input en koppeling aan recente inzichten brein en mens/wereldbeeld
 • Coöperatieve, actieve werkvormen
 • Individuele reflectie eigen handelen
 • Groepsoefeningen
 • Groepsintervisie

Differentiatie:

 • De laatste 2 sessies gaat de groep secundair met aparte lesgever aan de slag. Hier worden casussen besproken die eigen zijn aan de ontwikkeling en leeftijd van de jongeren.
 • Basisonderwijs werkt in 2 doorschuifgroepen.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.