Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Sherborne bewegingspedagogiek19473/1331/1920/21963/67
Studiegids

Sherborne bewegingspedagogiek

19473/1331/1920/21963/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Jaminé Bart
Andere docenten: Trimpeneers Karla
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek (Het Groene Boekje)Verplicht
 • Uitgever: Sherborne Vereniging België vzw en SIG vzw
 • ISBN-nr: 978-90-587-3076-3
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen18,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie57,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/4.14.1. Ruime coachingvaardigheden inzetten
BNB BOZO/5.15.1. Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je beschikt over de basiskennis en -inzichten omtrent de Sherborne bewegingspedagogiek (biografische elementen van Veronica Sherborne en Rudolf Laban, de filosofie achter de methode, de basispijlers).
 • Je bent in staat om deze kennis en inzichten te integreren in de eigen praktijk
 • Je kan doelgroep - specifieke Sherborne -bewegingssessies opzetten in de eigen werksituatie.
 • Je kan verschillende begeleidingsstijlen hanteren om veiligheid te verhogen en creativiteit te stimuleren in de verschillende bewegingssituaties.
 • Je kan het eigen lichaam in te zetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.
 • Je hebt een positieve grondhouding met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van de deelnemers.
 • Je kan de eigenheid van het individu en de diversiteit in de groep waarderen als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van de deelnemer(s).
 • Je kan door observatie en een sensitief-responsieve houding interventies gericht afstemmen op de noden, de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemer(s).
 • Je kan actief op zoek gaan naar alternatieven die de interactiemogelijkheden en de creativiteit van de deelnemer in bewegingssituaties bevorderen.
 • Je kan in overleg met andere begeleiders het eigen handelen bevragen en bijsturen.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Voor deze sessies is aangepaste kledij noodzakelijk

Level 1: basiscursus
De Sherborne bewegingspedagogiek is een methode waarbij men het kind wil helpen zich goed te voelen in het eigen lichaam waardoor het een groter zelfvertrouwen ontwikkelt. Een sterk bewustzijn van het eigen lichaam en van de ruimte, en de mogelijkheid om relaties aan te gaan met andere personen, zijn basisvereisten om vlot te leren.
Momenteel kent de methode een succesrijke toepassing in de opvoeding van peuters en kleuters, in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een sensoriële, fysische of mentale beperkingen, bij kinderen en jongeren met gedrags-, sociale en emotionele problemen, bij psychiatrische patiënten en in gezinsgerichte therapieën.
Tijdens de eerste vier sessies wordt door middel van een aantal kaders en achtergrond de methode gesitueerd en verduidelijkt. Het grootste aandeel van de cursus bestaat uit actieve bewegingsmomenten waarbij de deelnemers in samenspel en oefeningen de methode onder de knie krijgen. Het accent ligt op 'zelf doen' en 'zelf beleven'.

Level 2 : Vervolg basiscursus:
Tussen de vierde en de vijfde sessie krijgen de deelnemers de kans om in het eigen werkveld ervaring op te doen met Sherborne. Tijdens de laatste twee sessies wordt van iedereen verwacht om die ervaring te delen met de anderen en er gezamenlijk op te reflecteren. Hiervoor kan eigen beeldmateriaal gepresenteerd worden en besproken. Ook kunnen op een veilige en speelse manier bewegingssessies aan elkaar worden gegeven. We proberen de basisprincipes van Sherborne eigen te maken in de manier waarop we de bewegingsmomenten opbouwen.

Certificaat:
Deelnemers die de volledige zes sessies volgen (level 1 en 2) en hun ervaringen presenteren, ontvangen het 'Certificaat Basiscursus Sherborne’ dat toelating geeft tot de Verdiepingscursus (level 3) georganiseerd door de Sherborne Vereniging België vzw.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.

Om het 'Certificaat Basiscursus Sherborne' te kunnen behalen, is aanwezigheid in de lessen verplicht.