Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Krachtig leren creëren : geïntegreerd leren 222223/1693/2122/1/10
Studiegids

Krachtig leren creëren : geïntegreerd leren 2

22223/1693/2122/1/10
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Docenten: Bulckaen-Brys Jasmijn, Jespers Marian, Linsen Elise, Schelkens Stefanie, Seniow Anna, Suykens Eve, Van den Eynde Isabel, Van den Eynde Lieve
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Alle studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Werkvormen algemene info

We begeleiden je tijdens de lessen bij het uitwerken van de authentieke leertaken die je in de lintstage uitvoert, de eindopdracht voer je uit tijdens de blokstage (of lintstage voor studenten die geen praktijk opnemen). Een deel van de studie-uren voer je uit tijdens de lintstage.

Om deel te kunnen nemen aan de lessen en de evaluatie te kunnen meedoen, is het erg belangrijk dat de leertaken tijdig worden uitgevoerd en dat het resultaat ervan wordt meegebracht naar de lessen.

In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.


Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
  • Duur: 2 periodes
  • Startmoment: periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR/EBALO 1.1De bachelor lager onderwijs stemt het onderwijsleerproces af op de beginsituatie van de groep en van elk individueel kind.
OLR/EBALO 1.2De bachelor lager onderwijs kiest concrete en haalbare doelstellingen.
OLR/EBALO 1.3De bachelor lager onderwijs selecteert doelgericht leerinhouden.
OLR/EBALO 1.4De bachelor lager onderwijs zet doelbewust een brede waaier aan onderwijsleermiddelen in.
OLR/EBALO 1.5De bachelor lager onderwijs biedt doelgerichte onderwijsleeractiviteiten aan.
OLR/EBALO 1.6De bachelor lager onderwijs selecteert doelgericht groeperingswijzen.
OLR/EBALO 1.7De bachelor lager onderwijs selecteert en gebruikt bewust en kritisch leermethodes en -materialen.
OLR/EBALO 1.8De bachelor lager onderwijs ontwerpt en/of selecteert de meest zinvolle evaluatiemethoden.
OLR/EBALO 2.1De bachelor lager onderwijs voert doelgericht onderwijsleeractiviteiten uit.
OLR/EBALO 2.3De bachelor lager onderwijs geeft feedback op het leerproces.
OLR/EBALO 2.4De bachelor lager onderwijs ondersteunt het leerproces van kinderen op maat (scaffolding), door waar nodig zelf dingen in te brengen, vragen te stellen, suggesties te geven en die steun geleidelijk af te bouwen.
OLR/EBALO 2.7De bachelor lager onderwijs volgt het leer- en denkproces stelselmatig op en stuurt bij waar nodig.
OLR/EBALO 2.8De bachelor lager onderwijs leert kinderen reflecteren en terugblikken op het eigen leer- en denkproces.
OLR/EBALO 2.9De bachelor lager onderwijs leert kinderen zelfstandig werken en leren.
OLR/EBALO 3.1De bachelor lager onderwijs schept een warm, positief en motiverend leer- en leefklimaat in de groep en in de school in functie van het welbevinden en de ontwikkeling van elk kind.
OLR/EBALO 3.4De bachelor lager onderwijs stemt zijn pedagogisch handelen af op de behoeften, beperkingen en kansen van elke kind rekening houdend met hun leefwereld en diverse achtergronden.
OLR/EBALO 3.6De bachelor lager onderwijs werkt actief aan een positief zelfwaardegevoel bij elk kind.
OLR/EBALO 3.7De bachelor lager onderwijs gaat op een warme en authentieke manier om met elk kind.
OLR/EBALO 4.2De bachelor lager onderwijs heeft inzicht in de opbouw van alle leergebieden en leerlijnen.
OLR/EBALO 4.3De bachelor lager onderwijs werkt leergebiedoverschrijdend.
OLR/EBALO 5.1De bachelor lager onderwijs zorgt voor een soepel en efficiënt verloop van alle onderwijsleeractiviteiten op maat van het kind en de groep.
OLR/EBALO 5.4De bachelor lager onderwijs stelt doordacht een korte- en langetermijnplanning op en kan er flexibel mee omgaan.
OLR/EBALO 6.1De bachelor lager onderwijs heeft een realistisch inzicht in zijn eigen functioneren.
OLR/EBALO 6.2De bachelor lager onderwijs stuurt zijn eigen functioneren bij op basis van reflectie, praktijkonderzoek, feedback van anderen en vanuit relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek.
OLR/EBALO 6.6De bachelor lager onderwijs bezit een onderzoekende en experimenterende houding die vertrekt vanuit een creatief en probleemoplossend denken.
OLR/EBALO 6.7De bachelor lager onderwijs ontwikkelt een eigen, kritisch gevormde onderwijsvisie die hij met bezieling uitdraagt.
OLR/EBALO 7.2De bachelor lager onderwijs ziet het belang van een duurzaam en divers netwerk rond de school.
OLR/EBALO 7.4De bachelor lager onderwijs neemt initiatieven om ouders bij het klasleven te betrekken rekening houdend met hun diverse achtergronden.
OLR/EBALO 7.9De bachelor lager onderwijs is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en zijn mogelijke invloed op de bredere samenleving.
OLR/EBALO 8.3De bachelor lager onderwijs brengt de wereld en de actualiteit binnen in de groep.
OLR/EBALO 8.4De bachelor lager onderwijs stimuleert bij het kind interesse voor en actieve betrokkenheid bij het culturele leven.
OLR/EBALO 8.5De bachelor lager onderwijs stimuleert en begeleidt het kind om een constructieve bijdrage te leveren aan de wereld rondom hem.

Leerdoelen

1. Je ontwerpt, vertrekkend vanuit leerplandoelen, krachtig geïntegreerde lessen waarbij je verschillende leergebieden combineert.
2. Je vertrekt vanuit één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om een problematiek vanuit de wereld om je heen met een open blik te vertalen in een geïntegreerd lessenpakket.
3. Je toont je mediageletterdheid, -wijsheid en -vaardigheid aan in een beroepsproduct.
4. Je kijkt constructief-kritisch naar je eigen handelen en het handelen van anderen in functie van de lintstage-opdrachten.
5. Je kan helder en correct schrijven in het Nederlands indien je kiest voor de schriftelijke toelichting van jouw portfolio.

Leerinhoud

-Vertaling van de leerplandoelen muzische vorming naar geïntegreerde muzische lessen via de conceptcirkel.
- Vertaling van leerplandoelen uit verschillende leergebieden en ICT-overschrijdende eindtermen in betekenisvolle geïntegreerde activiteiten.
- Kennismaken met de ervaringsgerichte leerkrachtenstijl.
- Toepassen van de bouwstenen en werkvormen van het muzisch domein media.
- Integreren van de verschillende muzisch media werkvormen en daarbij de bouwstenen van de muzische domeinen toepassen

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen naar specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

In dit opleidingsonderdeel wordt taal beoordeeld in een niet-talig assessment als je kiest voor een schriftelijke verantwoording van het portfolio. Op die manier wordt je eigen taalvaardigheid getoetst (zie: http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/dertiendoelen.pdf. De schriftelijke taal die je thuis kan voorbereiden en nakijken (spelling én rijke taal), telt mee voor 10% van het totaalcijfer van de betreffende toetsvorm.

Een te laat ingeleverd beroepsproduct wordt niet geëvalueerd en leidt tot een 0/20 voor deze evaluatievorm.
Een te laat ingeleverd portfolio wordt niet geëvalueerd en leidt tot een 0/20 voor deze evaluatievorm.

Bij het indienen van het beroepsproduct en portfolio wordt een plagiaatdetectie uitgevoerd.

De concrete informatie over de evaluatie vind je op de elektronische leeromgeving. 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens periode 4Beroepsproduct30,00
Tijdens examenperiode op het einde van periode 4Portfolio - met evaluatiemoment in de examenperiode70,00Je kiest voor een mondelinge of schriftelijke verantwoording van je portfolio.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdBeroepsproduct30,00
Tweede zittijdPortfolio - met evaluatiemoment in de examenperiode70,00Je kiest voor een mondelinge of schriftelijke verantwoording van je portflio.

Internationale studiepunten

0,5

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.