Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Focus op de stad 120738/1693/2122/1/57
Studiegids

Focus op de stad 1

20738/1693/2122/1/57
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Docenten: Crabbe Cathy, Deforche Aline, Frateur Veerle, Heyligen Yolanda, Nackaerts Sanne, Suykens Eve, Vermeeren Marlies
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 1+2+3

Studiematerialen algemene info: Verplicht

De cursus is een reader die werd samengesteld door de docenten. Aanvullende studiematerialen vind je op elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Focus op de stad 1EBALOVerplicht
  • Auteur: Deforche, A., Nackaerts, S., Steemans, P.
  • Uitgever: Karel de Grote hogeschool
  • Medium: Digitale leeromgeving
  • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van flipping the classroom/blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten wordt gewerkt op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen. Verdere afspraken kan je vinden op Canvas.

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van kracht zijn, kan de gezamenlijke flexweek 'Focus op persoon en stad' op locatie niet of gedeeltelijk doorgaan. De concrete informatie hierover vind je op Canvas.

Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
  • Duur: 3 periodes
  • Startmoment: Periode 1
  • Locatie: De lessen vinden plaats op de campus. De flexweek vindt plaats op een externe locatie die later wordt meegedeeld.

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR/EBALO 4.6De bachelor lager onderwijs gebruikt een gepaste en correcte onderwijstaal.
OLR/EBALO 6.1De bachelor lager onderwijs heeft een realistisch inzicht in zijn eigen functioneren.
OLR/EBALO 6.2De bachelor lager onderwijs stuurt zijn eigen functioneren bij op basis van reflectie, praktijkonderzoek, feedback van anderen en vanuit relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek.
OLR/EBALO 7.2De bachelor lager onderwijs ziet het belang van een duurzaam en divers netwerk rond de school.
OLR/EBALO 9.3De bachelor lager onderwijs expliciteert zijn persoonlijke identiteit en levensbeschouwelijke positie en reflecteert over de invloed ervan op zijn functioneren als leraar.

Leerdoelen

1. Je beschrijft je eigen referentiekader op basis van de aangereikte modellen.
2. Je verklaart enkele uitsluitingsmechanismen die ervoor zorgen dat kinderen met ongelijke kansen starten in het onderwijs.
3. Je toont aan hoe media en andere bronnen de werkelijkheid framen.
4. Je analyseert de grootstedelijke Antwerpse context vanuit verschillende perspectieven:
- historisch
- ruimtelijk-geografisch
- socio-economisch
- talig-cultureel
5. Je staat open (cf. de criteria) voor de verschillende referentiekaders waarmee je in contact komt in de grootstedelijke context.
6. Je omschrijft de kansen en uitdagingen die de diversiteit van de grootstad aan kinderen biedt.
7. Je zet je sociale, groepsdynamische en communicatieve vaardigheden op constructieve manier in door er reflectief mee aan de slag te gaan.
8. Je kan helder en correct schrijven in het Nederlands.

Leerinhoud

In dit vak willen we kennis en een manier van kijken aanreiken om de superdiverse realiteit in grootstedelijke klassen beter te begrijpen. We hebben sterke aandacht voor de beleving door kinderen in kwetsbare sociale posities en/of van andere etnische afkomst.
We reiken je kaders en kernbegrippen aan die met superdiversiteit en urban education te maken hebben zoals framing, multiperspectiviteit, kansarmoede, discriminatie, migratie, ... Aan de hand van inleefoefeningen en reflectie scherp je je kijk op de superdiverse grootstad bij. Je ervaart tijdens de flexweek Antwerpen als leefstad van een leerling.

Daarnaast leg je verbanden tussen je persoonlijke ontwikkeling en wat zich afspeelt binnen de grootstedelijke context. In de gemeenschappelijke flexweek 'Focus op persoon en stad' komen deze inhouden samen.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen naar specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afwezigheden bij onderwijsactiviteiten waar aanwezigheid verplicht is, moet je ALTIJD en vanaf de eerste dag melden via e-studentservice (afwezigheidsmodule).

Eerste examenkans:
- Opdracht (50%): Een te laat ingeleverde opdracht wordt niet geëvalueerd en leidt tot een 0/20 voor deze opdracht. Bij het indienen van de opdracht wordt een plagiaatdetectie uitgevoerd. In dit opleidingsonderdeel wordt taal beoordeeld in een niet-talig assessment. Op die manier wordt je eigen taalvaardigheid getoetst (zie: http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/dertiendoelen.pdf). De schriftelijke taal die je thuis kan voorbereiden en nakijken (spelling én rijke taal), telt mee voor 10% van de betreffende toetsvorm.
- Presentatie (50%): Het groepspunt voor de presentatie komt tot stand door het toegekende cijfer te vermenigvuldigen met de peerassessementfactor. Om deze onderwijsactiviteit te kunnen evalueren, is je aanwezigheid noodzakelijk tijdens alle activiteiten van de Flexweek. Als je ongewettigd afwezig bent, is de consequentie 0/20 voor je presentatie. In het geval van een gewettigde afwezigheid waardoor je onvoldoende kan participeren wordt een vervangopdracht voorzien. Het is jouw verantwoordelijkheid om de betreffende lector hierover aan te spreken. Dien je de vervangopdracht niet in, dan krijg je een 0/20 voor dit deelexamen.

Tweede examenkans:
- Examengesprek (100%): In een individueel gesprek met je lector toon je aan dat je de doelstellingen hebt bereikt. Een gedetailleerde instructie m.b.t. de voorbereiding van het examengesprek verschijnt op Canvas.

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt dit opleidingsonderdeel op de campus of online op afstand geëvalueerd. De concrete informatie over de evaluatie vind je op Canvas.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens Periode 1Opdracht50,00individueel
Tijdens examenperiode op het einde van periode 3Presentatie50,00Verplichte aanwezigheid - groepspunt met peerassessment. Zie evaluatie (tekst).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdExamengesprek100,00individueel

Internationale studiepunten

2

Studiekosten

Externe activiteit tijdens de flexweek: maximum €20. De kostprijs voor ingerichte externe activiteiten, waar een student niet gewettigd afwezig is, zal automatisch worden doorgerekend naar de student. Het is de verantwoordelijkheid van de student om de betrokken docent in het geval van een gewettigde afwezigheid aan te spreken.

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.