Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Traumasensitief lesgeven23741/1690/2122/24767/83
Studiegids

Traumasensitief lesgeven

23741/1690/2122/24767/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Kunkels Elke
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Traumasensitief lesgevenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd50,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

 • Je kan de symptomen van trauma herkennen.
 • Je kan de verschillende soorten trauma onderscheiden.
 • Je kan de verschillende traumaresponsen herkennen en je kan deze linken aan het gedrag dat je leerling toont.
 • Je hebt inzicht verworven in de effecten van trauma op een leerling. 
 • Je kan verschillende manieren aanwenden om een getraumatiseerde leerling te ondersteunen en om zelfregulatie en veerkracht te stimuleren.
 • Je kan reflecteren over de overtuigingen en verwachtingen van een getraumatiseerd kind en hoe deze zijn reacties beïnvloeden.
 • Je kan reflecteren over je eigen overtuigingen en verwachtingen en hoe deze een impact hebben op de manier waarop je omgaat met een (getraumatiseerde) leerling.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Traumasensitief lesgeven:
Waar we vroeger bij het horen van het woord ‘trauma’ vooral dachten aan oorlogsveteranen en vluchtelingen, is het besef gegroeid dat ook hier in België trauma een deel uitmaakt van het leven. De mogelijke impact van deze ingrijpende gebeurtenissen is ontzettend groot, zeker bij kinderen. Dit maakt dat ‘leren’ niet zo vanzelfsprekend is en vaak zelfs helemaal niet aan de orde is. Als leerkracht of begeleider kan je een grote invloed uitoefenen op deze leerlingen, een impact die zich kan doortrekken op vele vlakken in hun leven. Deze positieve invloed kan zich laten gelden door vaak kleine dingen, door er ‘gewoon’ te zijn, hen echt te zien.

Jammer genoeg is het zo dat deze leerlingen vaak overlevingsmechanismen hebben die deze verbinding niet zo evident maken. Door te leren kijken door een ‘traumabril’ wordt het gemakkelijker om deze leerlingen te zien voor wie ze zijn, voorbij het gedrag dat ze tonen. Je krijgt inzichten in de gevolgen van trauma en hoe deze een impact hebben op het gedrag en het leven van deze leerlingen. Via enkele handvaten proberen we de zelfregulatie en veerkracht van deze leerlingen te vergroten en bijgevolg hun capaciteit tot leren en (posttraumatisch) groeien. Zo kunnen zowel de leerlingen als wijzelf werken vanuit kracht en niet vanuit onmacht.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.