Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Kinderen en jongeren met een ernstige of matige mentale beperking; een uitdaging en zoveel kansen!24331/1690/2122/24767/09
Studiegids

Kinderen en jongeren met een ernstige of matige mentale beperking; een uitdaging en zoveel kansen!

24331/1690/2122/24767/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Verwulgen Tine
Andere docenten: Jacobs Elke, Van Tichelt Ines
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Kinderen en jongeren met een ernstige of matige mentale beperking; een uitdaging en zoveel kansen!Verplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

 • Je kan aangeven hoe je kinderen/jongeren met EMB kan brengen tot leren
 • Je hebt kennis van de wijze waarop je op basis van ontwikkelingsdoelen de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren kan ondersteunen en begeleiden doorheen hun ganse schoolcarrière
 • Je kan de pijlers “taal, communicatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid” vertalen in een pedagogisch¬didactisch aanbod voor deze doelgroep
 • Je hebt kennis van de ondersteuning van deze kinderen/jongeren in het BuBaO en BuSo onderwijs
 • Je kan op een functionele manier werken rond taal en communicatie aan de hand van voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk
 • Je hebt zicht op de invloed die de socio emotionele ontwikkeling van jongeren met een beperking heeft op de begeleiding.
 • Je vormt een beeld van de toestroom van deze doelgroep naar het gewoon onderwijs en kan de vraag naar inclusief onderwijs voor deze groep genuanceerd en gegrond bespreken

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

In de cursus trachten wij een beeld te vormen van personen met een ernstige tot matige mentale beperking.

We gaan in eerste instantie op zoek naar wat deze beperking betekent voor hun ontwikkeling.
Vanuit deze beeldvorming schetsen we aan de hand van de ontwikkelingsdoelen hoe wij de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren ondersteunen en begeleiden. Uiteraard gebeurt dit vanuit het schooleigen pedagogisch project. Taal en communicatie, maatschappelijke redzaamheid en zelfredzaamheid zijn de belangrijkste pijlers in het aanbod voor deze kinderen/jongeren. We bespreken hoe dit vertaald kan worden in een pedagogisch – didactisch aanbod voor deze doelgroep.

We maken ook tijd om kennis te maken met het kader van Dôsen. Op deze manier proberen we door inschatting en inschaling een goed beeld te krijgen op de ontwikkelingsleeftijd van leerlingen met een EMB.

We zoeken dan ook naar gepaste manieren om deze leerlingen te begeleiden in hun leren. Wat zijn hun noden en hoe geven wij hierop antwoorden.

Vervolgens gaan we dieper in op het functioneel werken met deze leerlingen rond taal en communicatie . We doen dit aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Als laatste kijken we naar de evolutie van inclusief onderwijs en maken we kennis naar de kansen en mogelijkheden die deze onderwijsevolutie met zich mee brengt.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.