Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Geef me even me time; interne en externe time outs21217/1690/2122/24767/53
Studiegids

Geef me even me time; interne en externe time outs

21217/1690/2122/24767/53
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Aerts Annemieke
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Geef me even me-time: time outVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd50,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van en inzicht in de ruime betekenis van “time out” en “time in” vanuit een breed constructief perspectief
 • Je kan de doelstellingen van interne en externe time out verwoorden en toelichten
 • Je kan op basis van deze doelstellingen herkennen voor welke doelgroepen dit een mogelijke ondersteuning kan zijn
 • Je hebt inzicht in de voorwaarden waaraan time-outs moeten voldoen om maximaal effect te hebben
 • Je gebruikt nabijheid en verbinding om leerlingen te ondersteunen in hun schoolloopbaan
 • Je bent bereid je een spiegel voor te houden in het kader van preventie time-out
 • Je kan interne en externe time outs constructief en preventief in te zetten
 • Je weet hoe je een hergo kan organiseren
 • Je weet hoe re-integratie na een time-out aangepakt kan worden
 • Je hebt kennis van mogelijke externe time-outs
 • Je hebt kennis van mogelijke interne time outs en kan hierover kritisch reflecteren

Leerinhoud

Doelgroep: secundair onderwijs

In onderwijs is men gedreven om elke leerling een toekomstperspectief te geven. Dus ook kinderen/ jongeren die een gehavende schoolcarrière hebben. Het is belangrijk om te investeren in de toekomst van deze kinderen/ jongeren; zo investeren we in hun en ieders toekomst.

Scholen zien meer en meer kinderen en jongeren waarvan de schoolloopbaan problematisch verloopt. Een kwetsbare sociale achtergrond, maatschappelijke uitsluiting en kansarmoede zijn vaak belangrijke gerelateerde factoren. De kinderen /jongeren zijn (school)moe, zenden op signalen uit en /of stellen gedragingen waarmee we aan de slag gaan, maar soms ook onze grenzen als leerkracht, team en school bereiken

Op micro-niveau zoemen we in op de stress die deze situaties kunnen veroorzaken bij leerkrachten en de kinderen/jongeren zelf en onderzoeken we hoe we het eigen aandeel bij conflicten kunnen erkennen om tot een gezond herstel te komen.

We bespreken interne en externe time outs.

Interne time outs bestaan uit kansen om binnen de schoolcontext mogelijkheden te bieden om even tot rust te komen. We bekijken mogelijke invullingen, voorwaarden op vergroting succes, ….

Daarnaast overlopen we de initiatieven die ondernomen kunnen worden voor externe time-outs
Voor de uitwerking van dit aanbod doet elke school beroep op zijn eigen netwerk, vaak ontstaat een samenwerking vanuit een gemeenschappelijke visie; zorg vanuit welzijn en onderwijs. Bij dit alles gaan we ook in op recente bewegingen rond dit thema. We gaan ook na wat wettelijk mag / kan (kan een lagere school bv een kind schorsen ?), naar de formaliteiten die men moet nakomen, hoe we deze kinderen/jongeren zelf kunnen betrekken in dit verhaal.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.