Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
ADHD: een kijk achter het label21205/1690/2122/24767/67
Studiegids

ADHD: een kijk achter het label

21205/1690/2122/24767/67
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Ringoot Koen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: ADHD: een stand van zakenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd50,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

 • Je verwerft inzicht in de kenmerken van AD(H)D
 • Je kent de verschillende types en de mogelijke oorzaken van AD(H)D
 • Je hebt kennis van de comorbiditeit van AD(H)D met andere leer-of ontwikkelingsstoornissen
 • Je hebt kennis van de wijze waarop AD(H)D evolueert in de ontwikkeling van het jonge kind tot volwassene
 • Je hebt inzicht in de multimodale behandeling
 • Je hebt inzicht in de mentale processen die invloed hebben op AD(H)D symptomen, waardoor begrip, mogelijkheden en ruimte voor verandering ontstaan
 • je bent je bewust van eigen kijk en effect daarvan op leerlingen, ontdekt en past versterkende kijk toe
 • je gebruikt generalisatie en laat waar nodig weer los
 • Je kijkt over labels en normen heen, om de unieke talenten van leerlingen te ontdekken en in te zetten
 • Je denkt en handelt oplossingsgericht
 • Je breidt eigen toolbox uit om het beste uit leerlingen te halen
 • Je staat steviger in adequaat omgaan met leerlingen met AD(H)D

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Het onderzoek in verband met ADHD is de laatste jaren sterk toegenomen. In deze vorming geven we een overzicht van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • kenmerken van ADHD
 • subtypes
 • oorzaken
 • samengaan met andere problemen
 • evolutie van peuter tot volwassene met ADHD
 • multimodale behandeling en gebruik van medicatie
 • tips and tricks voor de klasomgeving

Er is een hele mooie beweging op gang gekomen, weg van het stereotype beeld van mensen met AD(H)D: vergeetachtig, impulsief, snel afgeleid,... Terecht wordt er aandacht gevraagd voor positieve kenmerken. Daaruit is een positief stereotype beeld ontstaan: mensen met AD(H)D zijn inventief, energiek, het zijn dikwijls goede ondernemers,...

Het risico van die generalisaties is dat unieke eigenschappen en talenten over het hoofd gezien worden. We gaan op zoek naar een evenwicht. Wanneer wil je gebruik maken van labels en veralgemeningen en wanneer levert het meer op om die los te laten?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.