Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Teamcoaching21163/1690/2122/24767/19
Studiegids

Teamcoaching

21163/1690/2122/24767/19
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Lagast Heidi
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: TeamcoachingVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Contacturen omvatten onderwijsleergesprekken. De betekenis van de theorie wordt steeds aan jullie eigen praktijkcontext afgetoetst. Tijdens de sessies worden diverse tips voor de persoonlijke verwerking van dit keuzevak aangeboden.

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd50,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

Na dit keuzevak kan je:

 • de effectiviteit van een schoolteam beschouwen vanuit de drie hoekstenen van effectieve samenwerking
 • een schoolteam begrijpen (en effectief begeleiden) in de fase van haar ontwikkeling
 • de werking van een schoolteam naar keuze analyseren naar de vijf (dys)functies van een team
 • een conflict in je schoolteam analyseren en hanteren en oorzaken van weerstand in een team begrijpen
 • tips en tools inzetten om jouw schoolteam doordacht en krachtig te coachen, i.f.v. de uitdagingen die je (samen met en in je team) wil aanpakken.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs
Meer bepaald: zorgcoördinatoren of ondersteuners van teams en -bij uitbreiding- teamleden met passie voor teamwork.

Aan scholen worden in deze 21ste eeuw hoge eisen gesteld:
 • we moeten het kinderen en jongeren heel veel aanleren (kennis, vaardigheden en (sociale) competenties),
 • we moeten tegemoetkomen aan alle dagdagelijkse noden van het kinderen en jongeren (veilig leerklimaat voorzien, het kind motiveren, inwijden in gezondheid en hygiëne),
 • we moeten hen voorbereiden op alle mogelijke toekomstscenario’s (als ouder, collega, burger en mensen met probleemoplossings-, samenwerkings- en technologische vaardigheden),
 • we moeten tegemoet komen aan de noden van alle kinderen en jongeren (beperkingen, mogelijkheden, culturele achtergrond, interesse, sociale klasse, taalverschillen),
 • we moeten rekening houden met de belangen van de stakeholders (ouders, buurt, journalisten, verwachtingen van de maatschappij),
 • en we moeten ook nog eens in orde zijn voor de regering en de instanties die ons onderwijs controleren.

Dat kan je als leerkracht/ondersteuner niet alleen. Dat vergt teamwork. Enkel wanneer een heel schoolteam zich kan scharen achter een gedeelde missie, visie, waarden en doelen, kan men effectief beginnen samenwerken en tegemoet komen aan de noden van zoveel mogelijk leerlingen en verwachtingen van de ouders en andere belangengroepen.
Goed teamwork vergt deskundige teamcoaching.

In dit keuzevak verkennen en bespreken we, heel praktijkgericht:
 • diverse vormen van teams in een schoolcontext en de drie hoekstenen van effectieve samenwerking (mensen, taken en processen)
 • persoonlijke vaardigheden om effectief en prettig te kunnen samenwerken
 • de klassieke fasen van teamvorming (Tuckman) en hoe die onder druk komen te staan
 • de vijf (dys)functies van een team (Lencioni) en hoe je die kan herkennen
 • 7 tips om een team effectief te coachen als zorgcoördinator, schoolleider of leerkracht met passie voor teamwork, met speciale aandacht voor conflictcoaching en omgaan met weerstand.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.