Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Sherborne bewegingspedagogiek19473/1690/2122/24767/83
Studiegids

Sherborne bewegingspedagogiek

19473/1690/2122/24767/83
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Jaminé Bart
Andere docenten: Trimpeneers Karla
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek (Het Groene Boekje)Verplicht
 • Uitgever: Sherborne Vereniging België vzw en SIG vzw
 • ISBN-nr: 978-90-587-3076-3
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

 • Je beschikt over de basiskennis en -inzichten omtrent de Sherborne bewegingspedagogiek (biografische elementen van Veronica Sherborne en Rudolf Laban, de filosofie achter de methode, de basispijlers).
 • Je bent in staat om deze kennis en inzichten te integreren in de eigen praktijk
 • Je kan doelgroep - specifieke Sherborne -bewegingssessies opzetten in de eigen werksituatie.
 • Je kan verschillende begeleidingsstijlen hanteren om veiligheid te verhogen en creativiteit te stimuleren in de verschillende bewegingssituaties.
 • Je kan het eigen lichaam in te zetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.
 • Je hebt een positieve grondhouding met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van de deelnemers.
 • Je kan de eigenheid van het individu en de diversiteit in de groep waarderen als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van de deelnemer(s).
 • Je kan door observatie en een sensitief-responsieve houding interventies gericht afstemmen op de noden, de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemer(s).
 • Je kan actief op zoek gaan naar alternatieven die de interactiemogelijkheden en de creativiteit van de deelnemer in bewegingssituaties bevorderen.
 • Je kan in overleg met andere begeleiders het eigen handelen bevragen en bijsturen.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Voor deze sessies is aangepaste kledij noodzakelijk

Level 1: basiscursus
De Sherborne bewegingspedagogiek is een methode waarbij men het kind wil helpen zich goed te voelen in het eigen lichaam waardoor het een groter zelfvertrouwen ontwikkelt. Een sterk bewustzijn van het eigen lichaam en van de ruimte, en de mogelijkheid om relaties aan te gaan met andere personen, zijn basisvereisten om vlot te leren.
Momenteel kent de methode een succesrijke toepassing in de opvoeding van peuters en kleuters, in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een sensoriële, fysische of mentale beperkingen, bij kinderen en jongeren met gedrags-, sociale en emotionele problemen, bij psychiatrische patiënten en in gezinsgerichte therapieën.
Tijdens de eerste vier sessies wordt door middel van een aantal kaders en achtergrond de methode gesitueerd en verduidelijkt. Het grootste aandeel van de cursus bestaat uit actieve bewegingsmomenten waarbij de deelnemers in samenspel en oefeningen de methode onder de knie krijgen. Het accent ligt op 'zelf doen' en 'zelf beleven'.

Level 2 : Vervolg basiscursus:
Tussen de vierde en de vijfde sessie krijgen de deelnemers de kans om in het eigen werkveld ervaring op te doen met Sherborne. Tijdens de laatste twee sessies wordt van iedereen verwacht om die ervaring te delen met de anderen en er gezamenlijk op te reflecteren. Hiervoor kan eigen beeldmateriaal gepresenteerd worden en besproken. Ook kunnen op een veilige en speelse manier bewegingssessies aan elkaar worden gegeven. We proberen de basisprincipes van Sherborne eigen te maken in de manier waarop we de bewegingsmomenten opbouwen.

Certificaat:
Deelnemers die de volledige zes sessies volgen (level 1 en 2) en hun ervaringen presenteren, ontvangen het 'Certificaat Basiscursus Sherborne’ dat toelating geeft tot de Verdiepingscursus (level 3) georganiseerd door de Sherborne Vereniging België vzw.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.

Om het 'Certificaat Basiscursus Sherborne' te kunnen behalen, is aanwezigheid in de lessen verplicht.