Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Planmatig handelen als onderwijsprofessional, deel 221970/1690/2122/1/62
Studiegids

Planmatig handelen als onderwijsprofessional, deel 2

21970/1690/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd met een G (geslaagd), NG (niet geslaagd) of NGd (niet geslaagd, wel delibereerbaar).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Piskora Katharina
Andere docenten: Goossens Anke, Jennen Britt
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Als je het boek "Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering." al in je bezit hebt van vorig jaar/vorige periode, hoef je dit NIET opnieuw aan te kopen.
Dit is hetzelfde boek als voor "Planmatig handelen als onderwijsprofessional, deel 1"
Aanvullende studiematerialen vind je op de elekronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Planmatig handelen als onderwijsprofessional, deel 2Verplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
CompetentiematrixVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst
Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering.Verplicht
 • Auteur: Pameijer, N. & Van Beukering, T.
 • Uitgever: ACCO Uitgeverij
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-334-9793-3
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen (online en/of op de campus), praktijkervaring en een inhoudelijke en praktijkgerichte verwerking.

Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je kent de verschillende uitgangspunten van handelingsgericht werken en kan deze linken met je professioneel handelen doorheen het handelingsgerichte traject.
 • Je kan informatie m.b.t. handelingsgerichte diagnostiek opzoeken en benutten.
 • Je kan aan de slag met de verschillende formulieren en materialen van handelingsgericht werken.
 • Je kan binnen de intakefase de verschillende thema’s/stappen herkennen en toepassen.
 • Je kan een clusterkaart hanteren om zicht te krijgen op de strategiefase.
 • Je kan een handelingsplan opstellen en begrijpen wat een IAC of Individueel Aangepast Curriculum kan inhouden
 • Je hebt inzicht in een aantal specifieke onderzoeksmethoden/instrumenten binnen de onderzoeksfase
 • Je weet je te richten op handelingsgerichte adviezen.
 • Je kent je rol binnen het proces van handelingsgerichte diagnostiek.
 • Je hebt inzicht in de methodiek van handelingsgerichte diagnostiek gefaseerd handelen.
 • Je hebt inzicht in de nieuwe ontwikkelingen binnen onderwijs, welzijn en zorg op school.
 • Je hebt oog voor wetenschappelijk onderbouwde verantwoording.
 • Je vermeldt gehanteerde bronnen – motiveren/verantwoorden het handelen.
 • Je stelt voor jezelf en anderen leervragen op.
 • Je maakt gebruik van je netwerk.
 • Je hebt inzicht in de relatie met andere cursussen.

Leerinhoud

In deel 1 vertrekken we vanuit de theorie van een handelingsgericht diagnostisch traject dat uit 5 fasen bestaat. We maken hierbij gebruik van het boek Handelingsgerichte diagnostiek (een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering) van Pameijer & Van Beukering (2015) ter ondersteuning.
De handelingsgerichte uitgangspunten zien we in de fasen van een handelingsgericht (diagnostisch) traject telkens opnieuw terugkomen. Deze vormen een rode draad in je professioneel handelen binnen de onderwijscontext. Je vooropleiding gaf je inzicht in de uitgangspunten van handelingsgericht werken.

In deel 2 werken we vanuit een casus uit de praktijk. We werken het traject van de intake naar een handelingsplan uit. We tonen aan dat we elke stap kunnen verantwoorden om aan de slag te gaan binnen je schoolpraktijk. We kijken naar ondersteuningsbehoeften en zoeken antwoorden op vragen zoals: ‘Wat weten we al? Wat heb ik nog nodig, wat wil ik nog weten en waarom?’
De eerste fase, intakefase, komt aan bod: wat zijn essentiële elementen in deze intakefase? Een goed doorlopen intakeproces is van cruciaal belang voor het verdere handelingsgerichte traject.
De tweede fase of strategiefase reikt een kader aan om de casus doelgericht te analyseren en veranderingsmogelijkheden te onderzoeken. We leggen de klemtoon op didactisch-pedagogisch kwaliteitsvol handelen. We ontdekken het belang van de relatie tussen leerlingkenmerken en kenmerken vanuit de onderwijs- of opvoedingssituatie. De clusterkaart is een tool om verzamelde info uit de intakefase in kaart te brengen die jullie als instrument krijgen aangereikt.
Aan de hand van je casus werk je in groep een voorbeeld van analyse van een handelingsplan uit. Dit betekent dat je een volwaardige casus dient mee te brengen waarin het traject van hulpvraag tot analyse voor de strategiefase zichtbaar is.

Tijdens de onderzoeksfase komen een aantal onderzoeksmethodieken aan bod die relevant kunnen zijn binnen je klascontext. We maken kennis met enkele onderzoeksinstrumenten. Observatiemethoden zijn methoden om doelgericht en systematisch het gedrag van kinderen te observeren.

We lichten de waarde over ‘intelligentieonderzoek binnen onderwijs’ toe. Geven inzicht in de brede en nauwe cognitieve vaardigheden volgens het CHC of Carol/Horn/Catell-model.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Voor dit opleidingsonderdeel wordt een geslaagd/niet-geslaagd/niet-geslaagd delibereerbaar beslissing genomen zonder numerieke waarde.

Om dit opleidingsonderdeel te kunnen verwerken, wordt aanwezigheid tijdens de lessen (online of op de campus) als noodzakelijk beschouwd. De informatie die je krijgt tijdens de sessies, is immers een onmisbare aanvulling op het beperkte cursusmateriaal dat wordt aangeboden. Kan je niet aanwezig zijn, mail dan naar de lesgever.

Afwezigheid tijdens een les (online of op de campus) waarin geëvalueerd wordt, dient gewettigd te zijn. Afwezigheden bij onderwijsactiviteiten waar aanwezigheid verplicht is, moet je ALTIJD en vanaf de eerste dag melden via e-studentservice (afwezigheidsmodule). Bij gewettigde afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de student om de betreffende lector hierover aan te spreken. Als je ongewettigd afwezig bent, is de consequentie "Niet geslaagd" voor het opleidingsonderdeel.

Om deze onderwijsactiviteit te kunnen evalueren zijn voldoende uren werkervaring verplicht. Je kan bovendien aantonen dat je een werkplektraject hebt gelopen waarin de leerkansen op positieve wijze zijn waargemaakt. Zie hiervoor: Stagevademecum/Vademecum werkstudenten. Je dient een dienstattest of stageovereenkomst in bij je leertrajectbegeleider om deze uren aan te tonen. Bij onvoorziene omstandigheden neem je contact op met je leertrajectbegeleider en kan er mogelijk een aangepast programma worden opgemaakt.

Wie geen bewijs van voldoende praktijkervaring binnenbrengt, of wie ongewettigd afwezig is op stage, of niet kan aantonen dat de leerkansen op de werkplek op positieve wijze zijn waargemaakt, kan niet slagen voor dit opleidingsonderdeel.
Deze beslissing voor de eerste examenkans wordt overgedragen naar tweede zittijd.
In geval van gewettigde afwezigheid op stage: meld je dit ten laatste de dag zelf in e-studentservice en contacteer je je leertrajectbegeleider voor verdere info om de gemiste stagedag(en) in te halen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens periode 4Examengesprek100,00Examengesprek in groep. Voor de verwachtingen en criteria verwijzen we naar de evaluatiefiche (zie elektronische leeromgeving). Aan deze evaluatie is verplichte aanwezigheid gekoppeld. Zie Evaluatie algemene info.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdOpdracht100,00Individuele schriftelijke opdracht overeenkomstig de verwachtingen en criteria zoals geformuleerd in de evaluatiefiche (zie elektronische leeromgeving). Aan deze evaluatie is verplichte aanwezigheid gekoppeld. Zie Evaluatie algemene info.

Uiterste inschrijfdatum

Dag voor de herfstvakantie

Omschrijving volgtijdelijkheid

Je kan dit opleidingsonderdeel in je programma opnemen indien je dit opleidingsonderdeel simultaan volgt met, of al een credit behaalde voor, het opleidingsonderdeel "Planmatig handelen als onderwijsprofessional, deel 1" (vroeger: Van plan van aanpak naar intake")

De student is verbonden aan het onderwijs door werk of stage en werkt er met kinderen met specifieke noden en mogelijkheden in pedagogisch-didactische context.

Het statuut examenstudent is niet mogelijk in deze opleiding.