Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Rekenproblemen en rekenstoornissen; achtergronden en handvaten22440/1690/2122/24767/65
Studiegids

Rekenproblemen en rekenstoornissen; achtergronden en handvaten

22440/1690/2122/24767/65
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Hechtermans Sabine
Taalvak: Ja, Nederlands
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Rekenproblemen en rekenstoornissen; achtergronden en handvatenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd50,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van en inzicht in rekenproblemen en rekenstoornissen in de basisschool.
 • Je kent “risicosignalen” bij kleuters en bij leerlingen in de lagere school als predictoren voor rekenproblemen en rekenstoornissen en kan deze ook opmerken
 • Je hebt inzicht in de handelingsgericht orthodidactische aanpak voor rekenproblemen en rekenstoornissen.
 • Je kent mogelijke REDICODIS /redelijke aanpassingen voor wiskunde en kan deze verantwoorden
 • Je hebt inzicht in de verschillende gangbare didactische modellen en leert de sterktes en valkuilen van deze modellen inzien.
 • Je kan kritisch kijken naar rekenmethodes met hun “standaardprocedures” in het licht van de eindtermen en ZILL.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Het uitgangspunt van deze sessies is “we leren kinderen rekenen voor het leven”. Voor een aantal leerlingen verloopt het leren rekenen niet als vanzelfsprekend. Je leert rekenproblemen en rekenstoornissen herkennen. Je leert de “klassieke” struikelblokken in het wiskundeaanbod in de lagere school herkennen en daarop pro-actief anticiperen.

Om kinderen effectief te leren rekenen voor het leven moet je in de eerste plaats DOELgericht aan de slag in plaats van METHODEgericht. We leren hoe je doelgericht (vanuit ZILL) aan de slag kan.

Een goede remediëring van rekenproblemen en rekenstoornissen steunt steeds op de orthodidactische principes. We besteden in het bijzonder veel aandacht aan remediëring.

We bekijken (vanuit een universeel model) hoe je REDICODIS en redelijke aanpassingen vertaalt naar de klaswerking zodat het haalbaar blijft voor zowel de leerlingen als de leerkracht.

Deze achtergrond is nodig om interventies te verantwoorden. Vandaar dat het volgen van deze inleidende sessie aangeraden is voor het volgen van het verdere praktijkgerelateerd aanbod "Rekentrappers".

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.