Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
(Hardnekkige) lees- en/of spelproblemen15920/1690/2122/24767/41
Studiegids

(Hardnekkige) lees- en/of spelproblemen

15920/1690/2122/24767/41
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Banaba in de zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
 • Banaba in het buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 21-22.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Van den Eynde Ria
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: (Hardnekkige) lees- en/of spelproblemenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote-Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een persoonlijke praktijkgerichte verwerking.
Contacturen en supervisiesessies kunnen online en/of op de campus plaatsvinden.

Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR1.11.1 De bachelor-na-bachelor maakt met alle betrokkenen (leerling, ouders en anderen in diens netwerk, partners in onderwijs) verbinding en stelt zich in communicatie gelijkwaardig op.
OLR1.21.2 De bachelor-na-bachelor hanteert een waarderende en autonomie-ondersteunend taalregister met alle betrokkenen
OLR1.31.3 De bachelor-na-bachelor verzamelt op systematische wijze gegevens van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften en diens context via observatie en gesprek.
OLR1.41.4 De bachelor-na-bachelor schat vanuit de beginsituatie van een leerling diens mogelijkheden (en beperkingen) correct in en formuleert individuele doelen om welbevinden, leren en participatie toekomstgericht te bevorderen.
OLR2.12.1 De bachelor-na-bachelor handelt interprofessioneel, zet communicatievaardigheden in die de samenwerking bevorderen en neemt als lid van het team verantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.
OLR2.22.2 De bachelor-na-bachelor draagt zorg voor zichzelf en anderen na het opmaken van de balans draagkracht en draaglast van het team.
OLR2.32.3 De bachelor-na-bachelor kan de basisvaardigheden van teamcoaching toepassen op een team van leerlingen en/of collega’s.
OLR2.42.4 De bachelor-na-bachelor realiseert een duurzame en gelijkwaardige samenwerking op alle niveaus van het zorgcontinuüm met alle betrokken actoren in de school en in het brede netwerk rondom de school.
OLR2.52.5 De bachelor-na-bachelor zet vergadertechnieken effectief en efficiënt in, kan leiding nemen en gepast omgaan met weerstand.
OLR3.13.1 De bachelor-na-bachelor handelt planmatig en inclusief. Hij coördineert de afstemming tussen de doelen en aanpak; leerinhouden, leermiddelen, groeperingsvormen, evaluatievormen worden geënt op de specifieke (sub)groep én op de specifieke leerling binnen deze groep.
OLR3.23.2 De bachelor-na-bachelor voert goed (klas)management vanuit inzichten uit groepsdynamische processen en factoren die gedrag bepalen.
OLR3.33.3 De bachelor-na-bachelor zet specifieke (technologische), ondersteunende communicatiemiddelen in, wanneer deze een meerwaarde bieden voor het leerproces van de leerling(en).
OLR3.43.4 De bachelor-na-bachelor hanteert een correcte onderwijstaal, afgestemd op het ontwikkelings- en sociaal-emotionele niveau van de leerling(en); hij stelt (denk-, doe- en voel-) stimulerende vragen en geeft op (cruciale) momenten gericht feedback, waarbij hij het leerproces van de leerling zichtbaar maakt.
OLR3.53.5 De bachelor-na-bachelor coacht de leerling in autonomie en zelfregulerend leren; van zodra het kan, bouwt de bachelor-na-bachelor de ondersteuning gestaag af.
OLR3.63.6 De bachelor-na-bachelor coördineert administratieve taken, gekoppeld aan het handelingsgericht werken.
OLR6.16.1 De bachelor-na-bachelor formuleert zijn ondersteuningsbehoeften en neemt het eigenaarschap van de professionalisering op om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen realiseren.
OLR6.26.2 De bachelor-na-bachelor blijft de eigen professionaliteit ontwikkelen, vanuit een actief onderzoekende houding en door samen te werken met en te leren van diverse interne en externe partners in professionele leergemeenschappen en netwerken.

Leerdoelen

op technisch gebied

 • Je bent, als begeleider van lees en/of spelzwakke kinderen, in staat fouten te begrijpen vanuit de oorzaak van en de logica achter deze moeilijkheden
 • Je kan het kind vanuit dit begrip inzichtelijk op weg helpen en dit via een (speelse) inoefenfase stabiliseren
 • Je kent handvatten om didactisch inoefenmateriaal (waaronder spellen en ICT ondersteuning) op hun waarde te beoordelen
 • Je hebt handvatten om zelf didactisch inoefenmateriaal en spellen te ontwikkelen
 • Je hebt de vaardigheid om kinderen te blijven motiveren om te lezen en te schrijven

op theoretisch gebied

 • Je hebt inzicht in de lees /spelontwikkeling van kinderen
 • Je hebt inzicht in de deelvaardigheden, lees-/spelstrategieën
 • Je hebt inzicht in aspecten van technische leesvaardigheid bij het aanvankelijk leesproces
 • Je hebt kennis van de voor de hand liggende ontwikkelingsweg binnen het lezen en spellen
 • Je hebt kennis van de meest voorkomende foutieve denkpatronen en moeilijkheden
 • Je hebt kennis van de valkuilen van de meest gangbare taalmethoden

op professioneel gebied

Je kent handvatten om met collega's, ondersteuners en ouders een constructief gesprek betreffende de aanpak van het lees- spelzwakke kind aan te gaan

Leerinhoud

Doelgroep: basisonderwijs

Enkel voor studenten die vertrouwd zijn met de basisdidactiek van lezen en spellen. Niet-onderwijskundigen volg(d)en eerst de keuzevakken "Aanvankelijk lezen" en "Aanvankelijk spellen".

Het beheersen van de leesvaardigheid en het verwerven van de mogelijkheid om zich al schrijvend verstaanbaar uit te drukken zijn twee bijzonder belangrijke vaardigheden in onze huidige maatschappij. Een zwakke leesvaardigheid hypothekeert in belangrijke mate de toegang tot informatie en de algemene kennisverwerving in veel facetten van het dagdagelijkse leven. Ook een zwakke spellingsvaardigheid heeft een grote impact op de latere levenskwaliteit. Ouders en leerkrachten maken zich dan ook bijzonder ongerust wanneer een kind in (het begin van) de lagere school op deze domeinen achterop raakt. Gelukkig leidt een zwakke start niet noodzakelijk tot een blijvende problematiek. Lees- en spelproblemen in het basisonderwijs stellen de leerkracht voortdurend voor nieuwe uitdagingen.

Tijdens dit aanbod bespreken we hoe je vanuit gerichte observatie en a.d.h.v. een doordachte taaldidactiek, lees-en spelproblemen kan voorkomen. We gaan in op een aantal tools die je helpen lees-en spelproblemen te signaleren en te onderkennen alsook een aantal methodes en tools die je kan inzetten om de lees- en/of spelzwakke leerling te ondersteunen.
We gaan dieper in op de basiskenmerken van dyslexie om vervolgens de vertaalslag te maken om methodes en tools voor lezen en spellen aan te passen aan de noden van de zeer moeizame of dyslectische lezer en speller. We maken ook kennis met een aantal specifieke methodieken die de dyslectische leerling kunnen ondersteunen. Tot slot bespreken we materialen en methodieken die leesplezier mogelijk maakt ondanks moeizaam lezen

We werken zo veel mogelijk met concrete materialen, casussen, toetsen, en getuigenissen.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.