Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
C Brug 3 Cultuursensitieve zorg23998/1773/2122/1/48
Studiegids

C Brug 3 Cultuursensitieve zorg

23998/1773/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K12 B3 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Hellebaut Bert
Andere docenten: Kalça Yeliz, Kwaspen Bert
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Digitale leertekst: Brug3/4V Cultuursensitieve zorgVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten kan gewerkt worden op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V1Organiseren en coördineren van de diverse aspecten van zorg, ook in niet-vertrouwde, complexe zorgsituaties, om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces
V 1.1Coördineren en afstemmen van de zorg rond het cliëntsysteem
V 1.4Autonoom optreden vanuit een samenwerkingsmodel als belangenbehartiger van het cliëntsysteem
V 1.5Bewaakt het verloop van het zorgprogramma / klinisch pad / zorgketen
V2Op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen ook in niet vertrouwde, complexe zorgsituaties, gericht op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving
V 2.2Systematisch integreren van modellen van methodisch werken
V 2.3Autonoom handelen vanuit een professionele relatie en houding
V 2.4Flexibel aanpassen van het verpleegkundig zorgproces met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief
V3Toonaangevend functioneren binnen een team
V 3.1Professioneel communiceren met de zorgvrager en het team
V 3.2Interprofessionele en intraprofessionele relaties opbouwen en efficiënt samenwerken rond gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
V 3.3Coachen van de zorgvrager en van collega’s
V4De kwaliteit van zorg en welzijn bewaken en bevorderen
V 4.1Informatie, advies en educatie verlenen in het kader van preventie en het begeleiden van veranderingsprocessen
V5Constructief bijdragen aan de actuele beroepsontwikkeling
V 5.1Gericht en methodisch vak- en wetenschappelijke literatuur opzoeken
V 5.3Kritisch beoordelen van de relevantie en bruikbaarheid van wetenschappelijke informatie en implementeren in de beroepsuitoefening
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.1Participeren in vernieuwingsprojecten
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.3Oplossen van problemen in wisselende praktijksituaties
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen
V 6.5Actieve bijdrage leveren tot de profilering van het beroep en de belangen van de beroepsgroep

Leerdoelen

Je analyseert vanuit een persoons- en cultuursensitieve grondhouding een casus van een zorgvrager met een migratieachtergrond en zijn/haar omgeving en bepaalt acties om de communicatie en omgang te verbeteren.

Je krijgt de zorgvraag en verwachtingen hierrond helder en neemt daarbij een cliënt-gecentreerd uitgangspunt.

Je stelt een zorgplan op en voert het uit, waarbij rekening gehouden wordt met de gemeenschappelijke zorgdoelstellingen van hulpvrager, zijn/haar context en de hulpverlening. Hiervoor breng je in kaart wie direct of indirect deel uitmaakt van zorgcontext rond de zorgvrager (familie, vrienden, buren, anderen) met wie je samen de zorg kan opnemen. 

Je beschrijft hoe je gericht andere professionelen, organisaties en tools inschakelt om cultuursensitieve zorg te realiseren.

Je benoemt specifieke aspecten van aandoeningen en ziektebeelden bij ouderen met een migratie-achtergrond.

 

Leerinhoud

We staan stil bij volgende vragen en topics:

· wie is de zorgvrager met migratieroots?
· wat is de impact van migratie op gezondheid?
. er is ongelijke toegang tot de gezondheidszorg
· cultuursensitieve grondhouding
· Topoi-model
· verklaringsmodellen voor gezondheid
· autonomie: hechten we allemaal evenveel belang hieraan?
· taalbarrière: tolken, interculturele bemiddelaars, familie inschakelen, vertaalapps
. gezondheidsvaardigheden en - geletterdheid / jargon / heldere taal (zowel geschreven als gesproken)
· tips en hulpmiddelen om te communiceren
· je leert vragen stellen die helpen om de relevante derden in de zorgcontext van de zorgvrager in kaart te brengen
· sociale kaart
. interdisciplinaire vaardigheden
. intervisie
· specifieke aandachtspunten bij bepaalde (geriatrische) ziektebeelden: dementie / emotionele problemen / diabetes

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd. 

Opdrachten die je te laat indient, resulteren in 0/20 voor die opdracht.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens periode 4Opdracht20,00meerdere opdrachten
Tijdens examenperiode op het einde van periode 4Mondeling examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdMondeling examen80,00
Tweede zittijdOpdracht20,00meerdere opdrachten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.