Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
A 4V Therapeutische modellen en methodieken in de GGZ23991/1773/2122/1/04
Studiegids

A 4V Therapeutische modellen en methodieken in de GGZ

23991/1773/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K6 4V 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Van Elsen Askje
Andere docenten: De Win Sarah, Fornaciari Diego, Martens Nicolaas
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 1+2

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Digitale leertekst: Brug3/4V therapeutische modellen en methodieken in de GGZVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten kan gewerkt worden op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V1Organiseren en coördineren van de diverse aspecten van zorg, ook in niet-vertrouwde, complexe zorgsituaties, om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces
V 1.1Coördineren en afstemmen van de zorg rond het cliëntsysteem
V 1.2Afstemmen en bewaken van de intra-, extra en transmurale zorg tot een continu en integraal zorgproces / zorgketen
V 1.3Regie voeren op basis van klinische deskundigheid over de uitvoering van het zorgproces
V 1.4Autonoom optreden vanuit een samenwerkingsmodel als belangenbehartiger van het cliëntsysteem
V 1.5Bewaakt het verloop van het zorgprogramma / klinisch pad / zorgketen
V2Op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen ook in niet vertrouwde, complexe zorgsituaties, gericht op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving
V 2.1Detecteren van de nood en vertalen naar evidence-based cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving met gebruik van klinische expertise
V 2.2Systematisch integreren van modellen van methodisch werken
V 2.3Autonoom handelen vanuit een professionele relatie en houding
V 2.4Flexibel aanpassen van het verpleegkundig zorgproces met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief
V3Toonaangevend functioneren binnen een team
V 3.1Professioneel communiceren met de zorgvrager en het team
V 3.2Interprofessionele en intraprofessionele relaties opbouwen en efficiënt samenwerken rond gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
V 3.3Coachen van de zorgvrager en van collega’s
V 3.4Leiding geven aan een gestructureerd team
V4De kwaliteit van zorg en welzijn bewaken en bevorderen
V 4.1Informatie, advies en educatie verlenen in het kader van preventie en het begeleiden van veranderingsprocessen
V 4.2Ondersteunen en toepassen van het kwaliteitsbeleid van de instelling
V 4.3Kwaliteitsbevorderende initiatieven voorstellen of ondersteunen
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.1Participeren in vernieuwingsprojecten
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.3Oplossen van problemen in wisselende praktijksituaties
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen
V 6.5Actieve bijdrage leveren tot de profilering van het beroep en de belangen van de beroepsgroep

Leerdoelen

Op basis van een casus uit de verpleegkundige praktijk formuleer je vanuit de basisprincipes van therapeutische modellen een voorstel in functie van goede zorgverlening.  Hierbij hou je rekening met zowel de doelgroep als het meest gepaste therapeutisch klimaat voor deze doelgroep.
Op basis van een casus uit de verpleegkundige praktijk formuleer je een voorstel voor de meest gepaste zorg waarbij je rekening houdt met het volledige aanbod binnen het aanbod van de GGZ.
Je hanteert de basisprincipes van krachtig omgaan met onmacht bij casusmateriaal uit de verpleegkundige praktijk, met aandacht voor een respectvolle en kundige van omgaan met onmacht.
Je houdt rekening met de regels rond vrijheidsbeperkende maatregelen (recht en wetgeving, aansprakelijkheid, gedwongen statuut, internering) bij het opstellen van een zorgplan op basis van casusmateriaal uit de verpleegkundige praktijk.

Leerinhoud

- Basisprincipes van therapeutische modellen (inclusief herstelvisie en non-verbale therapie)
- Aanbod binnen de GGZ met inbegrip van het ambulante zorgaanbod (+ wat kan de functie van de residentiële GGZ zijn voor de ambulante GGZ én voor de andere zorg bijvoorbeeld WZC na opname GGZ)
- Basisprincipes van krachtig omgaan met onmacht. Dit omvat onder andere op een respectvolle en kundige manier om kunnen gaan met onmacht.
-Regels rond vrijheidsbeperkende maatregelen (recht en wetgeving, aansprakelijkheid, gedwongen statuut, internering)

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens examenperiode op het einde van periode 2Mondeling examen100,00met inbegrip van vaardigheidstoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdMondeling examen100,00met inbegrip van vaardigheidstoets

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.