Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
B 4V Bijzondere doelgroepen in de GGZ24155/1773/2122/1/51
Studiegids

B 4V Bijzondere doelgroepen in de GGZ

24155/1773/2122/1/51
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K9 4V 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Braspenning Moniek
Andere docenten: Adriaenssens Sara, von Kanel Katja
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Digitale leertekst: Brug3/4V Bijzondere doelgroepen in de GGZVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten kan gewerkt worden op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.

Inclusief excursie

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op dat moment van kracht zijn, kan de excursie al dan niet worden georganiseerd.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V1Organiseren en coördineren van de diverse aspecten van zorg, ook in niet-vertrouwde, complexe zorgsituaties, om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces
V 1.1Coördineren en afstemmen van de zorg rond het cliëntsysteem
V 1.2Afstemmen en bewaken van de intra-, extra en transmurale zorg tot een continu en integraal zorgproces / zorgketen
V 1.3Regie voeren op basis van klinische deskundigheid over de uitvoering van het zorgproces
V 1.4Autonoom optreden vanuit een samenwerkingsmodel als belangenbehartiger van het cliëntsysteem
V2Op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen ook in niet vertrouwde, complexe zorgsituaties, gericht op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving
V 2.1Detecteren van de nood en vertalen naar evidence-based cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving met gebruik van klinische expertise
V 2.2Systematisch integreren van modellen van methodisch werken
V 2.3Autonoom handelen vanuit een professionele relatie en houding
V 2.4Flexibel aanpassen van het verpleegkundig zorgproces met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief
V3Toonaangevend functioneren binnen een team
V 3.1Professioneel communiceren met de zorgvrager en het team
V 3.2Interprofessionele en intraprofessionele relaties opbouwen en efficiënt samenwerken rond gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
V 3.3Coachen van de zorgvrager en van collega’s
V4De kwaliteit van zorg en welzijn bewaken en bevorderen
V 4.1Informatie, advies en educatie verlenen in het kader van preventie en het begeleiden van veranderingsprocessen
V 4.3Kwaliteitsbevorderende initiatieven voorstellen of ondersteunen
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.3Oplossen van problemen in wisselende praktijksituaties
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen
V 6.5Actieve bijdrage leveren tot de profilering van het beroep en de belangen van de beroepsgroep

Leerdoelen

• Je onderscheidt de verschillende ziektebeelden gerelateerd aan het deeldomein 'aanvullende kinder- en jeugdpsychiatrie'.
• Je herkent en beschrijft op basis van casuïstiek op welke manier deze ziektebeelden zich uiten bij kinderen. 
• Op basis van casuïstiek geef je farmacologische aanbevelingen en geef je aan met welke verpleegkundige aspecten de zorgverlener moet rekening houden.

• Je onderscheidt forensische psychiatrie van algemene psychiatrie en je onderscheidt de verschillende ziektebeelden gerelateerd aan het domein 'forensische psychiatrie'. 
• Op basis van casuïstiek geef je aan hoe je omgaat met de dualiteit van bewaken en therapie geven aan patiënten binnen de forensische psychiatrie.
• Je herkent en benoemt op basis van casuïstiek de belangrijke verpleegkundige aandachtspunten in de zorgverlening binnen forensische psychiatrie.

• Je maakt op basis van casuïstiek de differentiaal diagnose tussen typische ouderdomspathologie en gerontopsychiatrie.
• Je herkent en beschrijft op basis van casuïstiek de belangrijke verpleegkundige aandachtspunten in de zorgverlening bij een oudere zorgvrager binnen gerontopsychiatrie.

Leerinhoud

Aanvullende kinder- en jeugdpsychiatrie:
- Gedragsstoornissen
- Eetstoornissen
- Psychotische stoornissen
- Angststoornissen, PTSS en stemmingsstoornissen

Ouderen in de GGZ
- Wie is de geriatrische patiënt met psychiatrische problematieken?
- Specifieke aandachtspunten in zorgverlening binnen de gerontopsychiatrie
- Herstelgerichte zorg - rehabilitatiegericht handelen en hulpverlening
- Gesprekstechnieken binnen herstelgerichte zorg - presentiegericht handelen

forensische psychiatrie
- Strafbare feiten/veelvoorkomende pathologieën
- Wat is forensische psychiatrie? Wat maakt het anders dan gewone psychiatrie/gevangenis
- Wat is de teamsamenstelling en welke visie streven ze na
- Tweeledigheid (bewaker en therapeut)
- Therapeutische aanbod
- Voorwaarde tot opname
- Belang van multidisciplinair werken en intervisie

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens examenperiode op het einde van periode 4Mondeling examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdMondeling examen100,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Studenten kunnen dit opleidingsonderdeel enkel opnemen als ze ook het opleidingsonderdeel A Therapeutische modellen en methodieken in de GGZ 4V opnemen.