Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
A Brug 3 Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving24149/1773/2122/1/41
Studiegids

A Brug 3 Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenleving

24149/1773/2122/1/41
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K1 B3 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Decoster Liese
Andere docenten: Janssens Ann
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 1+2

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Leertekst: Brug3/4V Kwetsbare zorgvragers in een inclusieve samenlevingVerplicht
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten kan gewerkt worden op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V1Organiseren en coördineren van de diverse aspecten van zorg, ook in niet-vertrouwde, complexe zorgsituaties, om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces
V 1.1Coördineren en afstemmen van de zorg rond het cliëntsysteem
V 1.2Afstemmen en bewaken van de intra-, extra en transmurale zorg tot een continu en integraal zorgproces / zorgketen
V 1.3Regie voeren op basis van klinische deskundigheid over de uitvoering van het zorgproces
V 1.4Autonoom optreden vanuit een samenwerkingsmodel als belangenbehartiger van het cliëntsysteem
V 1.5Bewaakt het verloop van het zorgprogramma / klinisch pad / zorgketen
V2Op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen ook in niet vertrouwde, complexe zorgsituaties, gericht op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving
V 2.1Detecteren van de nood en vertalen naar evidence-based cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving met gebruik van klinische expertise
V 2.2Systematisch integreren van modellen van methodisch werken
V 2.3Autonoom handelen vanuit een professionele relatie en houding
V 2.4Flexibel aanpassen van het verpleegkundig zorgproces met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief
V3Toonaangevend functioneren binnen een team
V 3.1Professioneel communiceren met de zorgvrager en het team
V 3.2Interprofessionele en intraprofessionele relaties opbouwen en efficiënt samenwerken rond gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
V4De kwaliteit van zorg en welzijn bewaken en bevorderen
V 4.1Informatie, advies en educatie verlenen in het kader van preventie en het begeleiden van veranderingsprocessen
V5Constructief bijdragen aan de actuele beroepsontwikkeling
V 5.1Gericht en methodisch vak- en wetenschappelijke literatuur opzoeken
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.3Oplossen van problemen in wisselende praktijksituaties
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen

Leerdoelen

Je neemt in een gesimuleerde situatie of met ervaringsdeskundigen deel aan een geïntegreerde eerstelijnszorg en maakt de verbinding tussen gezondheidszorg en welzijnszorg zodat cliënten en hun context meer centraal komen te staan.
 
Je hanteert een krachtgerichte benadering bij complexe uitdagingen in gezondheidszorg en welzijnszorg aan de hand van concrete casussen, specifiek voor jongere zorgvragers in acute precaire situaties, zorgvragers met beperkingen, chronische zorgvrager, zorgvragers met een migratieproblematiek en houdt hierbij rekening met de onderlinge beïnvloeding.
 
Je illustreert aan de hand van eigen voorbeelden de complexiteit van het werken met kwetsbare groepen.

Je bent in staat om vanuit je verpleegkundig mandaat  professioneel te handelen  vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en toont dit aan door hierover te reflecteren, vanuit ethisch en theoretisch perspectief.
 
Je beschrijft de sociale grondrechten van kwetsbare groepen en integreert dit bij het uitwerken van een zorgvraag.

Leerinhoud

 • Omgaan met zorgvragers met migratieachtergrond
 • Vreemdelingenrecht
 • Omgaan met jongere zorgvragers in acute precaire situaties
 • Recht met betrekking tot jeugdzorg
 • Omgaan met zorgvragers met beperking
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Voorzieningen (VAPH + Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke zorgbehoefte)
 • Omgaan met chronische zorgvragers
 • Arbeidsrecht

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd.

Om deze onderwijsactiviteit te kunnen evalueren, is je aanwezigheid verplicht. Wie tijdens het contactmoment 'presentatie beroepsproduct' ongewettigd afwezig is, krijgt 0/20 voor de evaluatie 'presentatie'. Je kan je afwezigheid alleen inhalen als dit praktisch mogelijk is en als ze gewettigd is. Je volgt dan onderstaande richtlijnen: neem contact op met je docent.

Beroepsproducten/reflectieverslagen die je te laat indient, resulteren in 0/20 voor het beroepsproduct en/of reflectieverslag.

Als het beroepsproduct niet tijdig wordt ingediend, kan er geen presentatie doorgaan.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens periode 2Presentatie100,00Op basis van beroepsproduct. Met inbegrip van reflectieverslag. - Aan deze deelevaluatie is verplichte aanwezigheid gekoppeld. Zie evaluatie algemene info.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdPresentatie100,00Op basis van beroepsproduct. Met inbegrip van reflectieverslag.

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.